Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Rychlá Želva s.r.o.

 

1. Pojmy a definice

1.1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek (dále jen Podmínky nebo VOP) se používají následující pojmy:

a) Rychlá Želva (dále také RŽ) znamená obchodní společnost Rychlá Želva s.r.o., se sídlem Na Sadech 241, 252 25 Zbuzany, IČ: 61456497, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka 27809 C.

b) „Smlouva o převozu vozu“ znamená smlouva o přepravě vozidla, a to dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, a to vždy ve znění těchto VOP.

c) „Zákazník“ je právnická či fyzická osoba, které RŽ zprostředkovává přepravu vozidla, a to na základě poptávky zákazníka.

d) „Smluvní partner“ je právnická či fyzická osoba, která pro Zákazníka poskytuje přepravní služby, zprostředkované RŽ a která je držitelem oprávnění k provozu silniční dopravy pro cizí potřeby a naplňuje ostatní podmínky způsobilosti provozování silniční dopravy pro cizí potřeby v souladu se zákonem č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě a Vyhláškou č. 478/2000 Sb. Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o silniční dopravě. Smluvní partner má provoznípovinnost v rozsahu koncese, přepravní povinnost v rozsahu VOP a zákonné povinnosti ve smyslu zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě.

e) „Řidič“ je smluvním partnerem, zaměstnancem smluvního partnera či zaměstnancem RŽ a vykonává pro zákazníky RŽ přepravu jejich vozu. Je oprávněn jednat se Zákazníkem ve věci uzavření Smlouvy o převozu vozu.

f) „Převážené vozidlo“ je vozidlo fyzické či právnické osoby, které si na základě objednávky přeje zákazník odvézt z nástupní adresy do cílové adresy.

g) „Převozem vozu“ se rozumí přepravní služba, při které je Zákazníkovi převezeno vozidlo z nástupní adresy do cílové adresy na základě poptávky, kterou Zákazníkovi zprostředkuje společnost RŽ nebo Smluvní partner RŽ.

2. Závaznost Všeobecných obchodních podmínek

2.1. Tyto VOP jsou pro Zákazníky a Smluvního partnera závazné od okamžiku, kdy se s nimi poprvé seznámili, a/nebo kdy je poprvé odsouhlasili, a/nebo kdy na ně bylo poprvé při jakékoliv kontraktaci stran odkázáno. VOP jsou součástí návrhu na uzavření Smlouvy o převozu vozu.

3. Uzavírání Smluv o Převozu vozu

3.1. Zprostředkování Převozu vozu je Zákazníkovi obstaráno RŽ na základě poptávky Zákazníka formou telefonické komunikace či online objednávky či jiného informačního systému, přičemž veškeré náklady komunikace ohledně zprostředkování Převozu vozu si nese každá ze stran sama.

3.2. Obstaráním příležitosti Zákazníkovi uzavřít Smlouvu o Převozu vozu ze strany RŽ nedochází k uzavření Smlouvy o přepravě.

3.3. Smlouva o Převozu vozu je uzavřena mezi RŽ či Smluvním partnerem RŽ a Zákazníkem. Uzavřením Smlouvy o Převozu vozu vzniká mezi RŽ či Smluvním partnerem a Zákazníkem na základě VOP závazkový právní vztah, jehož obsahem je zejména závazek RŽ či Smluvního partnera RŽ přepravit zákazníka s jeho vozem z nástupní adresy do cílové adresy a závazek Zákazníka dodržovat VOP a zaplatit cenu za přepravu podle ceníku.

3.4. Smlouva o Převozu vozu je uzavřena až okamžikem, kdy Zákazník předá vozidlo řidiči RŽ.

4. Smlouva o Převozu vozu

4.1. RŽ se zavazuje obstarat Zákazníkovi příležitost uzavřít smlouvu o Převozu vozu, a to dle těchto VOP .

4.2. Zákazník je před zahájením Převozu vozu povinen předložit Řidiči osvědčení o registraci motorového a přípojného vozidla („malý technický průkaz") a doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla („zelená karta“) je Zákazník povinen přenechat po dobu Převozu vozu Řidiči k dispozici, a to od okamžiku předání vozidla Řidiči až po ukončení jízdy. Případné škody spojené s absencí těchto dokumentů vznikají Zákazníkovi, a ten není oprávněn požadovat náhradu škody po RŽ či Smluvním partnerovi RŽ.

4.3. Zákazník je odpovědný za technický stav vozidla v okamžiku jeho předání k Převozu vozu. Zákazník se zavazuje sdělit prokazatelně Řidiči veškeré skutečnosti týkající se technického stavu vozidla způsobilé ohrozit bezpečnost osob, majetku, nebo silničního provozu, a to již před předáním Převáženého vozidla Řidiči.

4.4. Řidič si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu o Převozu vozu Zákazníka v případě, že vozidlo Zákazníka není způsobilé k provozu na pozemních komunikacích a/nebo jsou-li o způsobilosti vozidla k provozu na pozemních komunikacích důvodné pochybnosti. Dále si Řidič vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu o Převozu vozu Zákazníka v případě, že Zákazník odmítne poskytnout součinnost ohledně zjištění technického stavu svého vozidla.

4.5. V případě dopravní nehody je nutné volat Policii ČR. Škoda, která vznikla v průběhu Převozu vozu na vozidle Zákazníka z důvodu pochybení Řidiče, je hrazena z pojištění odpovědnosti Smluvního partnera či pojištění odpovědnosti RŽ. Pojistka je uzavřena u Generali České pojišťovny a kryje škody do výše 1 000 000,- Kč. Škoda způsobená provozem vozidla Zákazníka je hrazena z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Zákazníka („povinné ručení“).

4.6. V případě, že dojde během Převozu vozu k poškození vozidla Zákazníka musí být toto poškození (včetně jeho rozsahu) Zákazníkem prokazatelně oznámeno na dispečink (tel.: 601 180 180) a také Řidiči ihned po příjezdu do cílového adresy a/nebo místa ukončení Převozu vozu. Po ukončení Převozu vozu Zákazník a Řidič sepíšou dokument o rozsahu škod (doporučujeme využít záznam o dopravní nehodě) a následně dokument podepíšou. V případě, že Zákazník neoznámí poškození Převáženého vozidla ihned po příjezdu do cílového adresy nebo místa ukončení Přepravy, či nejpozději při předání vozidla Zákazníka, není Řidič odpovědný za škodu na Převáženém vozidle Zákazníka.

4.7. RŽ nebo Smluvní partner RŽ neodpovídá za škodu způsobenou poškozením Převáženého vozidla Zákazníka, jež způsobil Zákazník sám vlastním jednáním, následně po předání vozidla Zákazníkovi, a to zejména při parkování vozidla na cílové adrese.

4.8. Na cílové adrese informuje Zákazník Řidiče o zvoleném parkovacím místě pro Převážené vozidlo a upozorní řidiče na konkrétní požadavky při parkování (ruční brzda, světla, zámek). Za zaparkované vozidlo již po předání neodpovídá RŽ či smluvní partner RŽ, zejména neodpovídá za případné pokuty za parkování či náklady spojené s dalším provozem vozidla.

5. Povinnosti Řidiče

5.1. Řidič je povinen Zákazníka přepravit vždy nejkratší cestou, nebo trasou, kterou určil Zákazník. V případě nejasnosti se se Zákazníkem domluví, která trasa vyhovuje Zákazníkovi.

5.2. Řidič je povinen dodržovat platný ceník společnosti RŽ (uvedený na webových stránkách www.rychlazelva.cz) a podle aktuálního ceníku zákazníkům účtovat cenu za převoz vozidla.

5.3. Řidič je povinen se zákazníkem jednat slušně a korektně. Řidič se zavazuje starat o bezpečnost, pohodlí a klidnou přepravu cestujících.

5.4. Řidič není povinen přepravit zákazníka silně znečištěného, agresivního či jinak ohrožujícího bezpečnost přepravy.

6. Povinnosti Zákazníka

6.1. Zákazník je povinen dbát pokynů Řidiče ohledně zajištění bezpečnosti Přepravy i přepravy samotné.

6.2. Zákazníkovi není dovoleno:

6.2.1. Jakkoli zasahovat do řízení Převáženého vozidla,

6.2.2. Udávat pokyny Řidičovi v jejichž důsledku by mohlo dojít ke spáchání přestupku na dopravních komunikacích nebo k porušení jiných právních předpisů,

6.2.3. Zasahovat do prostoru Řidiče a znemožňovat či ztěžovat bezpečný výhled z vozidla,

6.2.4. Kouřit či používat elektronickou cigaretu bez souhlasu Řidiče

7. Cena za převoz vozu

7.1. Cenu za Převoz vozu je Zákazník povinen uhradit Řidiči v hotovosti při ukončení jízdy na základě daňového dokladu, který je Zákazníkovi vydán na vyžádání. V případě Převozu vozu od Smluvního partnera RŽ je možné domluvit se na bezhotovostním převodu. O této skutečnosti je nutné informovat Smluvního partnera před začátkem jízdy.

7.2. Cena za převoz vozu je určena počtem ujetých kilometrů s Převáženým vozidlem a nástupní sazbou. Počet ujetých kilometrů s Převáženým vozem se vynásobí aktuální sazbou za kilometr jízdy a přičte se nástupní sazba, která je jednorázovým poplatkem za přistavení vozu. Ceny se řídí podle aktuálního ceníku uvedeného na webových stránkách www.rychlazelva.cz/vypocet-ceny. Zákazníkovi je umožněno kontrolovat počet ujetých kilometrů vPřeváženém vozidle na tachometru.

7.3. Řidič akceptuje hotovostní platbu v CZK či EUR, přičemž platbu pětitisícovou bankovkou (5000,- Kč) či platbu v EUR je nutné hlásit před začátkem jízdy.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Řidič je oprávněn odstoupit od Smlouvy o Převozu vozu, je-li jízda s převáženým vozidlem nebezpečná z důvodu poruchy vozidla v průběhu Převozu vozu či jakéhokoli nevhodného chování Zákazníka v průběhu Převozu vozu.

8.2. Veškeré právní vztahy vznikající mezi RŽ a Zákazníkem se řídí českým právním řádem.

8.3. Veškeré právní vztahy vznikající mezi Smluvním partnerem RŽ a Zákazníkem se řídí českým právním řádem.

8.4. Pro veškeré spory mezi RŽ a Zákazníkem vznikající přímo nebo nepřímo ze služeb poskytovaných RŽ je místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo RŽ.

8.5. Pro veškeré spory mezi Smluvním partnerem RŽ a Zákazníkem vznikající přímo nebo nepřímo ze služeb poskytovaných či zprostředkovaných RŽ je místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo Smluvního partnera RŽ.

8.6. Znění těchto VOP je vyhotoveno v českém jazyce; v případě sporu nebo nejasností při výkladu znění v ostatních jazycích je vždy rozhodující znění v českém jazyce.

8.7. Tyto VOP jsou platné a účinné od 1. 1. 2023 a jsou zejména k nahlédnutí na webových stránkách Rychlá Želva s.r.o. (www.rychlazelva.cz)

 

Proč jezdit s námi?

Online aplikace

Využívejte naši službu 24/7 kdykoliv a kdekoliv

Hledáte práci?

Vlastní auto
Dispečink
Skvělý výdělek
...

Aktuality a články